:::
 • MENU   
 •    * HOME
     * Download
     * Sites
     * Projects
     * School
 • 每天提醒自己   
 • 1.每天把不想做的先做完
  2.不亂發脾氣
  3.抓住該把握的,放棄該放棄的
  4.盡可能讓人幸福快樂
  :::
 • MY BLOG      
 • PROJECTS      More...
 • 按一下可以看到更多關於[橡皮筋槍]相簿  按一下可以看到更多關於[伸縮喇叭]相簿  
 • EVERNOTE      
 • 昨日:00024 |今日:00015 |累計:36686
  by ROBIN flatfish1@gmail.com